Ngôn ngữ

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Natcom

Các chương trình hợp tác với Chính phủ Haiti: Dự án tài...

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Movitel

Cầu truyền hình cho Chính phủ:Đến hết 31/12/2013, Movitel đã bàn giao...

17

03.2017

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT: ATS TIMER cho các thị trường.

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel - Tên gói CHCT: 6...

16

03.2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: “Mua sắm tủ nguồn DC Solar cho các thị trường”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel - Tên gói CHCT: 06/2017/VTG-DCSOLAR...

Cột mốc phát triển