Vietnamese
Language

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Natcom

Các chương trình hợp tác với Chính phủ Haiti: Dự án tài...

Kết quả thực hiện chính sách xã hội Công ty Movitel

Cầu truyền hình cho Chính phủ:Đến hết 31/12/2013, Movitel đã bàn giao...

10

08.2017

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Mua sắm máy phát điện và phụ kiện cho thị trường Cambodia và Burundi

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH  - Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel  - Tên gói CHCT: 177/2017/VTG-MP...

02

08.2017

Thông báo mời chào hàng gói chào số 211/VTG-VMSMCA - “Mua sắm hệ thống VMS MCA”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH  - Tên Bên mời CHCT: Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel  - Tên gói CHCT: 211/VTG-VMSMCA - ...

Key Milestones